VI Sesja Rady Gminy Świekatowo04.05.2019

VI Sesja Rady Gminy Świekatowo

04.05.2019



Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)   z w o ł u j ę  VI  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 29 maja 2019 r. (środa),  początek  o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie,  ul. Sportowa 2.

Proponowany porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji rady gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 
7.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Świekatowo.
8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
9.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Świekatowo za 2018 roka/ przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok,b/ debata,c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świekatowo wotum zaufania.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świekatowo za 2018 rok
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świekatowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
b)  zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
c)  zapoznanie się z uchwałą Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świekatowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
d) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy  Świekatowo absolutorium za jego wykonanie,  
e) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świekatowo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo za 2018 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo.          11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu – na okres do 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świekatowo,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu – na okres do 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Świekatowo,
c) zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2019 rok.
12.  Sprawy różne, w tym wnioski.
13. Zakończenie. 

Zapraszam do udziału w VI Sesji Rady Gminy Świekatowo.                                                                            
Przewodniczący Rady Gminy   
Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (4 maja 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (13 maja 2019, 07:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222