II Sesja Rady Gminy Świekatowo15.12.2018

II Sesja Rady Gminy Świekatowo

15.12.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)   z w o ł u j ę  II  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek), początek o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie, ul. Sportowa 2 
  
Proponowany porządek obrad: 
  
1. Otwarcie, stwierdzenie quorum 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. 
5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
     a)  uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2019, 
     b)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2019-2030, 
     c) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 
     d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Świekatowo na 2019 rok, 
     e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na rok 2019, 
     f) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo, 
     g) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
    h) zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2018 rok. 
7. Sprawy różne, w tym wnioski. 
8. Zakończenie. 
  
Zapraszam do udziału w II Sesji Rady Gminy Świekatowo. 
                                                                            
  
Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                              
Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (15 grudnia 2018)
Opublikował: Andrzej Januszewski (15 grudnia 2018, 01:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237