Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 80) starsze karty »
numer wpisu:

1.5.2023

data: 24 października 2022
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.
nazwa
podmiotu:
Wójt Gminy Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.4.2023

data: 10 października 2022
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.
nazwa
podmiotu:
Wójt Gminy Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.2.2023

data: 23 września 2022
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.
organ
przedkładający:
Wójt Gminy Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.1.2023

data: 23 września 2022
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.
organ
przedkładający:
Wójt Gminy Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.3.2022

data: 1 kwietnia 2022
zakres przedmiotowy: Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
zamawiający: Wójt Gminy Świekatowo
wykonawca: Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.1.2022

data: 2 marca 2022
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.
nazwa
podmiotu:
Wójt Gminy Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.2.2022

data: 18 lutego 2022
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.
nazwa
podmiotu:
Wójt Gminy Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.3.2017

data: 11 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego terenu na punkt skupu złomu, głownie metali kolorowych i złomu stalowego na działce nr 302/12, obręb Świekatowo, położonej przy ulicy ul. Wojska Polskiego 35 w Świekatowie
nazwa
podmiotu:
Tomasz Powroźnik
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.2.2017

data: 30 listopada 2017
zakres przedmiotowy: Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego terenu na punkt skupu złomu, głownie metali kolorowych i złomu stalowego na działce nr 302/12, obręb Świekatowo, położonej przy ulicy ul. Wojska Polskiego 35 w Świekatowie
nazwa
podmiotu:
Tomasz Powroźnik
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.1.2017

data: 14 lipca 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego terenu na punkt skupu złomu, głownie metali kolorowych i złomu stalowego na działce nr 302/12, obręb Świekatowo, położonej przy ulicy ul. Wojska Polskiego 35 w Świekatowie
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Powroźnik
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 80) starsze karty »