Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe Łąkie- UNIEWAŻNIONE


Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe Łąkie.
Zgodnie z  pkt 7 Zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.swiekatowo.lo.pl późniejszym terminie.
 

 
                                                                                        Świekatowo, dnia 29.06.206 r.
Znak sprawy: ZO.8.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO


 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Świekatowo z siedzibą w Świekatowie
ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo
NIP 5591418187
REGON 092351073
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
 Emilia Szczepańska – tel. 52 3322012 w. 40
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe Łąkie, do łącznej eksploatacji z otworami już istniejącymi, aby uzyskać wydajność ujęcia ponad 50 m3/h (w przypadku braku możliwości wykonania otworu studziennego na w/w działce Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca w pobliżu tej działki o ile spowoduje to uzyskanie maksymalnych wydajności).
Projekt robót geologicznych powinien zostać opracowany w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze / Dz. U. z 2015 roku, poz. 196 / oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji / Dz. u. z 2011 roku, Nr 288, poz.1696 ze zm. /
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia powinna być podana jako całkowita kwota brutto za wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z opracowaniem w/w projektu.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT I  FORMULARZ OFERTOWY
Oferty należy składać w terminie do dnia 8.07.2016 r., do godz. 10.00.
 
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a)      będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia
b)      będzie zawierała najniższą cenę. ( cena 100 % )
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz od podpisania umowy bez podania przyczyny.
 
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie zrealizowane  w 3 egzemplarzach, w terminie do 08.08.2016 r i przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym przedstawicielowi Urzędu Gminy w Świekatowie.                                       
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedstawić formularz ofertowy (wzór w załączeniu). Wykonawca może przedstawić jedną ofertę. Ofertę należy dostarczyć pocztą, lub osobiście do Zamawiającego (Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Świekatowie, pokój  8) w terminie określonym w pkt. 4. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą mieć odzwierciedlenie
w przygotowanej ofercie. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Wynagrodzenie dla Wykonawcy określa się jako wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zamówienia lub zmianę treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
 
WARUNKI PŁATNOŚCI
Jedna fraktura płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej do zamawiający.
 
Załączniki:
1. Formularz ofertowy- zał. nr 1
Pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy tutaj (732kB) pdf


Wytworzył: Emilia Szczepańska (29 czerwca 2016)
Opublikował: Emilia Szczepańska (29 czerwca 2016, 11:05:22)

Ostatnia zmiana: Emilia Szczepańska (30 czerwca 2016, 10:57:41)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij