XVI/04

Protokół nr XVI/04
 XVI Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 26 kwietnia 2004 r. w godz. od 13:00 do 15:00
 w sali narad Urzędu Gminy.
I.     W Sesji biorą udział radni i zaproszeni goście wg załączonej listy
obecności.
II.     Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady
Gminy,
III.    Przewidywany porządek obrad:
1.        Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.        Przyjęcie porządku obrad.
3.        Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.        Interpelacje.
5. Informacja wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach
między sesjami.
6.        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.
a/ wprowadzenie,
b/ przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia
opinii z wykonania budżetu gminy,
        c/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy,
d/ przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy,
e/ dyskusja,
f/ przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8.        Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,
b/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych Koła
PZW w Świekatowie,
c/ zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności
gospodarczej oraz za zmianę wpisu,
d/ zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad
używania własnego pojazdu do celów służbowych przez wójta gminy,
e/ przyjęcia regulaminu konkursu na najbardziej ekologiczną zagrodę,
f/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na
inwestycję „Budowa kanalizacji Świekatowo - Zalesie Królewskie,
g/ zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z przeznaczeniem
na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świekatowo – Zalesie Król” w roku budżetowym 2004

h/ zwarcia porozumienia z Gminą Jeżewo na przekazanie środków
pieniężnych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i ochronę
obywateli gminy,
i/ zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie.
Ad. 1
XVI Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady
Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 13 radnych - stanowi to guorum, przy którym Rada może
obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Kazimierz Baumgart, który spóźnił się i uczestniczył
w obradach od punktu 6, i od tego momentu Rada Gminy pracuje w składzie
14 radnych.
Nieobecny radny Stanisław Mroziński.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.
Uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za,
przy  braku  głosów  wstrzymujących   się   i   przeciw   przyjęła   przedstawiony
porządek obrad.
Ad. 3
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła protokół XV Sesji Rady
Gminy.
Ad. 4
Radny Zbigniew Chaciński złożył interpelację w sprawie polepienia dziur w
asfalcie w Szewnie.
Ad. 5
Wójt p. Topoliński złożył informacje nt. swojej działalności w okresie między
sesjami:
-         pozytywnie została załatwiona interpelacja mieszkańców Lubania Lipiny w
sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/godz. na terenie tej miejscowości,
-         trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu na budowę kanalizacji w Zalesiu
Królewskim,
-         wystąpiliśmy   z wnioskiem do MEN i Banku Światowego o dofinansowanie
remontu drugiego segmentu Szkoły w Świekatowie,

-         zakończona została modernizacja Szkoły w Tuszynach,
-         wykonujemy remonty świetlic w Janiej Górze i Zalesiu Król.,
-         przeprowadzamy reorganizację lokalową w UG,
-         wydano dwa zarządzenia w sprawie   wyznaczania miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń, plakatów wyborczych i w sprawie
zmian w budżecie na 2004 r.,
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację nt swojej działalności w okresie między sesjami:
-         podjęcie działań na rzecz dokonania wyboru herbu,
-         rozpatrywanie wniosków wpływających do przewodniczącego RG /często nie
leżących   w   kompetencji   przewodniczącego   RG   i   Rady   Gminy,   które
przekazywane są do załatwienia wg  kompetencji/    w tym o przydział
mieszkania, czy o zmianę stawki podatku od nieruchomości.
Ad. 6 a
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok do domu w celu zapoznania się z nim. Sprawozdanie było również przedmiotem obrad komisji wspólnej, gdzie zostało pozytywnie zaopiniowane.
Następnie Wójt p. Topoliński i Skarbnik p. Pik przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Ad. 6 b
Skarbnik   Gminy   p.   Pik   przedstawiła   Uchwałę   Nr   9/S/2004   Składu
Orzekającego   Nr   2   RIO   w   Bydgoszczy   w   sprawie   wyrażenia   opinii   o
przedłożonym  przez Wójta  Gminy  Świekatowo sprawozdaniu  z wykonania
budżetu gminy za 2003 r.
/Uchwała w załączeniu/.
Ad. 6 c
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stefan Łysek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 /Wniosek w załączeniu/.
Ad. 6 d
Przewodniczący    obrad    przedstawił    uchwałę    Nr    9/Kr/2004    Składu
Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo za
2003 rok.
/Uchwała w załączeniu/.

Ad. 6 e
Radny Chaciński uważa, że p. skarbnik i    p. wójt poprawnie zrealizowali
budżet, i Rada powinna głosować za absolutorium.
Ad. 6 f
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr
XVI/80/04 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
Wójt zabierając głos podziękował Radzie za udzielenie absolutorium.
Ad. 7
Wójt p.  Topoliński  odpowiadając  na   interpelację  radnego  Chacińskiego
poinformował, że zakupimy do naprawy dziur w asfalcie masę na zimno
i uzupełnimy dziury.
Radny Chaciński stwierdził, że lepiej uzupełnić dziury gryzikiem i smołą.
Radny Rusnak zaproponował aby ciągniki z zakładu rolnego korzystały z drogi
zakładowej z tyłu zakładu.
Radny Chacińskji i radny Baumgart nie zgadzają się z propozycją radnego
Chacińskiego.
Ad. 8
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że wszystkie uchwały,
które za chwilę zostaną przedstawione były opiniowane przez Komisje Rady
Gminy.
/Protokoły z posiedzeń Komisji do wglądu w Biurze Rady Gminy/.
Ad. 8 a
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały
nr XVI/81/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Pytań do wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.

Ad. 8 b
Przewodniczący obrad    przedstawił projekt uchwały nr XVI/82/04 w sprawie
wyrażenia   zgody   na   wydzierżawienie   nieruchomości   rolnych   Koła   PZW
w Świekatowie.
Pytań do wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 c
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XVI/83/04 w sprawie
zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za
zmianę wpisu.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 d
Sekretarz Gminy p. Schroder przedstawił projekt uchwały nr XVI/84/04
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad
używania własnego pojazdu do celów służbowych przez wójta gminy.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 e
Sekretarz Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  nr XVI/85/04 w  sprawie
przyjęcia    regulaminu    konkursu    na    najbardziej    ekologiczną    zagrodę.
Jednocześnie wprowadził autopoprawkę, dot. punktacji w ocenie zagród.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 f
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr XVI/86/04
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z przeznaczeniem
na   sfinansowanie   inwestycji   „Budowa   kanalizacji   Świekatowo   -   Zalesie
Królewskie".
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w.wym.
uchwałę.

Ad. 8 g
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr XVI/87/04
w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z przeznaczeniem
na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świekatowo -
Zalesię Król."w roku budżetowym 2004 r.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
Przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 h
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr XVI/88/04
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jeżewo na przekazanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i ochronę obywateli gminy. Poinformowała, że zostało podpisane porozumienie zawarte pomiędzy wójtami gmin Jeżewo, Bukowiec, Świekatowo w sprawie zakupu radiowozu dla Policji. Przedstawiła także pismo Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w sprawie zakupu samochodu. /Pismo w załączeniu/. Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 i
Skarbnik Gminy p. Pik przedstawiła projekt uchwały nr XVI/89/04 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 9
Radny Rusnak zwrócił się z pytaniem czy jest wykonany projekt na drogę
asfaltową w Janiej Górze.
Wójt p. Topoliński odpowiadając stwierdził, że nie ma na całą gminę planu
przestrzennego  zagospodarowania.   Poza   tym   czekamy   na   rozporządzenia
wykonawcze do  ustawy o zamówieniach  publicznych.   Na  najbliższej  Sesji
przedstawimy projekt Programu Rozwoju Lokalnego.
Wójt poinformował, że UG nie planuje gminnych imprez w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Radny Baumgart stwierdził, że przy banku  miały powstać dwa  miejsca parkingowe, których do tej pory nie stworzono.

Radny Łysek stwierdził, że w naszej gminie nie ma domu kultury i nie możemy wymagać od kogoś aby takie imprezy organizował. Są organizacje pozarządowe i one mają okazję się wykazać.
Radny Łysek uważa, że przedstawione projekty herbu są wstępem do dyskusji. Należy uzupełnić je tylko o uzasadnienie historyczne.
Radny Chaciński podziękował za naprawę drogi gminnej ze Stążek w kierunku Serocka.
Przewodniczący obrad poinformował, że na najbliższej sesji radni będą zajmować się herbem gminy, a także Programem Rozwoju Lokalnego.
Na tym zakończono posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski


Protokołowała  
Hanna Tomaszewska

{1}Wytworzył: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004, 11:38:17)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:20:16)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1769

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij