XV/04

Protokół nr XV/04
 XV Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 12 marca 2004 r. w godz. od 13:00 do 15:30
 w sali narad Urzędu Gminy.


I   W Sesji biorą udział radni i zaproszeni gości wg załączonej listy obecności.
II. Obradom   przewodniczył:   Lech  Ciechanowski  -  przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje.
5.  Informacja wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.  Odpowiedzi na interpelacje.
7.  Sprawozdanie z zebrań wiejskich.
8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świekatowo obejmujących w miejscowości Małe Łąkie dz. nr 48/6, 48/7 i działkę nr 36,
b/ zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli,
c/ przystąpienia do Chojnickiego Banku Żywności,
d/ przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
e/ przyjęcia Statutu Sołectw,
f/ przyjęcia projektu herbu,
9/ przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów.
9.  Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
Ad. 1
XV Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący
Rady Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.

W Sesji bierze udział 15 radnych - stanowi to quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.
Uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14  za,   przy  braku   głosów  wstrzymujących   się   i   przeciw   przyjęła przedstawiony porządek obrad.
W głosowaniu nie wziął udziału radny Stefan Łysek.
Ad. 3
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy   głosami 14 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła protokół
XIV Sesji Rady Gminy.
W głosowaniu nie wziął udziału radny Stefan Łysek.
Ad. 4
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Mroziński zwrócił się z pytaniem jakie są założenia do systemu informacji społeczeństwa o życiu gminy i wydarzeniach? Na jakich zasadach funkcjonuje przepływ informacji? Nieporozumieniem jest fakt, że istnieją dwie strony internetowe gminy Świekatowo. Został przyjęty program, który wdrażany jest przez GCI. Jak długo będzie funkcjonowała stara strona?
Radny Rydzkowski wnioskował o ograniczenia do 10 ton ładowności pojazdów wjeżdżających na szosę do Tuszyn.
Ad. 5
Wójt p. Topoliński złożył informacje nt. swojej działalności w okresie między sesjami:
-         odbyły się zebrania wiejskie,
-         otrzymaliśmy promesę w kwocie 1,5 min zł na kanalizację Zalesia Królewskiego,
-         budujemy drogę szlakową w Zalesiu Królewskim,
-         wykonujemy remonty cząstkowe dróg,
-         dwóch pracowników w ramach robót publicznych dokonuje wycinki krzaków przy drodze,
-     Związek Gmin Dorzecza Wdy przygotowuje projekt zagospodarowania
turystycznego i zgłosiliśmy do projektu plaże w Świekatowie i Zalesiu
Królewskim, a także przyj. Branickim,

-         otrzymaliśmy propozycję zagospodarowania odcinka  kolejowego - trasa Terespol - Świekatowo Wschód,
-         w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej  na gminy spadnie obowiązek utrzymania ewentualnych pensjonariuszy domów pomocy społecznej,
-         od 1 maja br. do GOPS-u przejdą zasiłki rodzinne,
-         złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy na 8 stanowisk pracy,
-         odbyło się spotkanie z podmiotami gospodarczymi.
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację nt. swojej działalności w okresie między sesjami:
-         uczestniczył w zebraniach strażackich,
-         uczestniczył w zebraniach sołeckich,
-         odbierał w  Warszawie  przedłużenie  certyfikatu  „Gmina   Przyjazna Środowisku"
-         uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez RIO,
-         uczestniczył w spotkaniu z posłem E. Kłopotkiem,
-         uczestniczył w otwarciu Gminnego Centrum Informacji,
uczestniczył w spotkaniu z podmiotami gospodarczymi,
-         uczestniczył  w  konferencji   zorganizowanej   przez  Wyższą  Szkołę Bankową.
Ad. 6
Wójt p.  Marek Topoliński  przypomniał,  że Towarzystwo Rozwoju Gminy przeprowadziło sondaż w postaci ankiety nt. polityki informacyjnej społeczeństwa.   Wyniki   ankiety   pokazują,   że   najwięcej   informacji mieszkańcy czerpią      z prasy lokalnej, szczególnie z Czasu Świecia, kurend,   przekazu   bezpośredniego  od   radnych,   pracowników  UG,   z internetu /BIP/.
Gmina Świekatowo rozwiązała umowę z firmą, która prowadziła stronę internetową o gminie. Obecna strona internetowa gminy redagowana jest wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo. Radny Mroziński stwierdził, że jest to trudny i złożony problem i nie oczekuje zdawkowych odpowiedzi. Faktem jest, że jedna strona jest nieaktualna. Należy opracować system przepływu informacji i wskazać osobę z UG odpowiedzialną za przepływ informacji.

Wójt Gminy p. Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Rydzkowskiego stwierdził, że należy przygotować odpowiednią uchwałę i sprawę przekonsultować na Komisji Gospodarczej.
Ad. 7
Wójt p. Topoliński przedstawił informację z odbytych zebrań wiejskich.
/Informacja w załączeniu do protokołu/.
Wójt   przedstawił   także   wnioski   zgłoszone   przez   mieszkańców   na
zebraniach wiejskich. /Wnioski w załączeniu do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski poinformował, że na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach konsultowany był projekt statutu sołectwa. Do statutów uwag nie wniesiono.
Radny Mroziński stwierdził, że na zebraniu w Świekatowie poruszana była sprawa wodociągu z azbestu. Zwrócił się z pytaniem czy były przeprowadzane analizy pod kątem wpływu azbestu na jakość wody? Jeżeli nie - to należy się zastanowić nad zleceniem takich ekspertyz. Należy udowodnić, że jakość wody nie ma związku z azbestem i woda nie jest skażona. Należy zbadać również czy wodociąg może stracić drożność.
Ad. 8
Projekty uchwał przedstawionych na dzisiejszej Sesji były przedmiotem
posiedzeń Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy.
Ad. 8 a
Inspektor ds. budownictwa p. Marek Stosik przedstawił projekt uchwały   nr  XV/74/04   w   sprawie   przystąpienia      do   sporządzenia miejscowych    planów    zagospodarowania     przestrzennego    terenów w gminie Świekatowo obejmujących w miejscowości Małe Łąkie działki nr 48/6, 48/7 i działkę nr 36.
Uwag do uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym.
uchwałę.
Ad. 8 b
Wójt Gminy p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XV/75/04 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Projekt tej uchwały został zaakceptowany m.in. przez Komisję Społeczną i Oddział ZNP.
Pytań do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw  przyjęli w.wym. uchwałę.
Ad. 8 c
Kierownik   GOPS   p.   Kozłowska    przedstawiła    pjojekt   uchwały nr    XV/76/04    w    sprawie    przystąpienia    Gminy    Świekatowo    do Stowarzyszenia pod nazwą „Chojnicki Bank Żywności".
Wójt p. Topoliński stwierdził, że jest to krok aby pozyskać środki
z zewnątrz. Za pół roku podsumujemy tą działalność i zobaczymy jak ten
system działa.
Radny Łysek zwrócił się z pytaniem kto będzie ponosił koszty związane z dojazdem po odbiór żywności?
Pani Kozłowska stwierdziła, że szukamy rozwiązań - możliwe że będziemy odbierać żywność wspólnie z sąsiednimi gminami. Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że Komisja analizowała  przedstawiony projekt uchwały. Szczególną uwagę Komisja zwróciła na koszty dojazdu do Chojnic oraz na krótkie terminy ważności produktów, co będzie wiązało się ze sprawnym wydaniem żywności podopiecznym.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
Ad. 8 d
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Bogusława Jurkiewicz przedstawiła projekt uchwały nr XV/77/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Stwierdziła, że wszystkie poprawki sugerowane na Komisji Społecznej zostały naniesione. Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego jak wygląda przedstawiony program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok w kontekście ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Radca Prawny p. Sobiecki stwierdził, że program zawiera rzeczy, które mieszczą się w ustawie.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski zwrócił się z pytaniem    czy nikt nam  nie zarzuci że w ramach tego programu utrzymujemy punkt fizykoterapii.
Wójt p. Topoliński i radca prawny p. Sobiecki stwierdzili, że program jest kontrolowany przez RIO i nadzór prawny Wojewody, i nikt do tej pory nie zgłaszał zarzutów.
Więcej uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 2 wstrzymującymi się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałą nr XV/77/04 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.
Ad. 8 e
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt
uchwały nr XV/78/04 w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw.
Pytań do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym.
uchwały.
Ad. 8 f
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie herbu. Przedstawił także historię przygotowania projektu herbu. Ostatnia propozycja została zaakceptowana przez zespół powołany do wyboru herbu.
Projekt herbu został zaakceptowany także przez Komisję Gospodarczą. Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że Komisja zapoznała się, ale nie przegłosowała w.wym. projektu uchwały. Radni sugerowali, żeby przygotować projekt herbu, ale niekoniecznie wybierać    z    trzech    propozycji    przedstawionych    przez    profesora Pakulskiego, a może oprzeć się na propozycjach ks. proboszcza. Obecna propozycja   mało  kojarzy  się  ze  Świekatowem.   Komisja   uważa,  że uzasadnienie również jest naciągnięte. Podejrzewamy, że profesor będzie promował swe propozycje. Jest członkiem Komisji Heraldycznej i bez problemu jego propozycja uzyska pozytywną opinię. Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji RG żadna propozycja przygotowana  przez prof. Pakulskiego nie uzyskała pozytywnej opinii. Uważa, że należy zrobić coś

co   by   było  jasne.   Nie   chodzi   o   to   żeby      nas   przekonać   do przedstawionych propozycji. Chodzi o to żeby szukać nowych rozwiązań, które nas zadowolą. Radnemu przedstawione propozycje nie podobają się.
Radny Stefan Łysek stwierdził, że orzeł z proponowanego herbu kojarzy mu się z gapą, a lilijki z ZHP z najgorszych czasów Polski. Radny nie potrafiłby przedstawić dzieciom uzasadnienia herbu.
Radca prawny p. Sobiecki stwierdził, że zasada jest taka, że każdy herb musi mieć głębokie uzasadnienie historyczne, a symbolika niekoniecznie musi kojarzyć się z daną miejscowością.
Sekretarz Gminy p. Schroder stwierdził, że po wspólnym posiedzeniu komisji decyzje są następujące: przewodniczący powołuje zespół, który w naszym imieniu dokona wyboru herbu.
Radny Chaciński zastanawiał się dlaczego profesor narzuca nam coś czego nie chcemy? Czy nie ma innej firmy, która zrobiłaby dla nas herb.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że nad herbem dyskutujemy już 7 lat i nie ma zamiaru nikogo przekonywać do przedstawionej dzisiaj propozycji.
Radny Rusnak przypomniał, że została powołana komisja do wyłonienia projektu herbu.
Radny Klinikowski proponował aby projekt uchwał odłożyć i opracować nowy projekt niekoniecznie oparty na tych materiałach, które już posiadamy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Mroziński uważa, że należy powiedzieć profesorowi, że przedstawione przez niego propozycje herbów nie znalazły uznania Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przy braku głosów za, 10 głosów przeciw i 4 głosami wstrzymującymi się odrzuciła projekt uchwały w sprawie projektu herbu, flagi i pieczęci gminy Świekatowo.

Ad. 8 g
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XV/79/04 w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym.
uchwałę.
Ad. 9
Radni Rusnak i Baumgart wnioskowali o naprawę dróg gminnych.
Radny   Mroziński   i   radny   Chaciński   rozmawiali   nt.   Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo, m.in. formy finansowania.
Na tym zakończono posiedzenie XV Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/Lech Ciechanowski /Protokołowała 
Hanna Tomaszewska

Protokół nr XV/2004 (1736kB) word
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004, 11:18:09)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:18:56)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2286

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij