IX/03

Protokół nr IX/03
 
posiedzenia IX Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 3 lipca 2003 r. od godz. 14:00 do godz. 17:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.  W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
 
1.    Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje.
5.    Informacje wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.    Informacja nt. stanu dróg powiatowych w gminie.
7.    Odpowiedzi na interpelacje.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu Królewskim na
    działce nr 172 w drodze bezprzetargowej,
b/ przyjęcia darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne,
c/ nabycia na rzecz gminy Świekatowo działek gruntowych z
    przeznaczeniem na poszerzenie drogi w m. Lubania Lipiny,
d/ uchylenia uchwały Rady Gminy,
e/ zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
9.  Przyjęcie regulaminu konkursu na najbardziej ekologiczną zagrodę.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.
 
Ad. 1
IX Sesję Rady Gminy otworzył  Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 14 radnych, od punktu 5 - 15 radnych stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Na obrady Sesji spóźnił się radny Stefan Łysek /usprawiedliwił spóźnienie/.
 
Ad. 2
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty  głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących.
 
Ad. 3
Uwag do protokołu VIII Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami 13 za, 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła protokół VIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4
Zgłaszanie interpelacji.
Radny Kazimierz Rydzkowski poruszył problem psujących się pomp kanalizacyjnych w Tuszynach. Zastanawiał się czy jak skończy się gwarancja, która trwać będzie jeszcze 1 rok gminę będzie stać na utrzymanie istniejącej kanalizacji. W chwili obecnej na odcinku nitki kanalizacyjnej Tuszyny – Stążki na 15 pomp wymieniono 8.                  Radny uważa, że w dalszym etapie budowy kanalizacji w naszej gminie należy zmienić producenta pomp.
Poza tym radny proponuje aby zaapelować do mieszkańców Tuszyn i Stążek aby podłączyli się do sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Zbigniew Chaciński zgłosił awarię kanalizacji w Pałacu w Szewnie – stwierdził, że ścieki i woda nie odchodzą.
 
Radny Jerzy Zwiefka sygnalizował brak pełnego oznakowania na skrzyżowaniu  Serock - Świekatowo, Jania Góra – Lubania Lipiny.
 
Radny Zenon Greca wnioskował o przestawienie znaku Jania Góra 1 km na skrzyżowanie Świekatowo – Serock, a przy blokach w Janiej Górze postawić znak z nazwą miejscowości – Jania Góra.
 
Ad. 5
Wójt Gminy Marek Topoliński złożył informację o swej działalności w okresie między sesjami:
-         podjęliśmy próbę pozyskania sprzętu medycznego z Narodowego
    Funduszu Zdrowia: do Gabinetu Fizjoterapii – laser, do Gabinetu 
    Lekarza  Rodzinnego – nowe EKG,
-         3 grupa mieszkańców naszej gminy zakończyła kurs komputerowy, który był prowadzony  przez Fundację Rozwoju Wsi Polskiej,
-         przygotowujemy do sprzedaży  koparko-ładowarkę Białoruś,
przyczepę OSINOBUS,
-         razem z dyrektorami szkół podjęliśmy próbę wprowadzenia od
    nowego roku szkolnego języka angielskiego od I klasy,
-         pozyskaliśmy środki w kwocie 42.000 zł z Programu Aktywizacji Wsi Polskiej na termoizolację budynku  Szkoły Podstawowej w Tuszynach
/inwestycja ma wynieść 100.000 zł - w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2004 rok mamy zapisane na tę inwestycję 50.000 zł, w związku z pozyskanymi środkami  musimy kwotę tę zwiększyć o 10.000 zł/,
-         odbył się odbiór II etapu budowy kanalizacji w Janiej Górze,
    podłączono 36 posesji, w Janiej Górze nie montowano już pomp, o  
    których mówił radny Rydzkowski.
 
Wójt p. Topoliński podziękował Prezesowi Spółki „ Wimar „  z Koronowa p. Wiesławowi Nowogórskiemu, która budowała w naszej gminie kanalizację za pomoc w ochronie środowiska gminy Świekatowo, a przede wszystkim za zatrudnianie osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.
 
Prezes Wimaru p. Nowogórski podziękował za współpracę.  Jednocześnie nawiązując do wypowiedzi p. Rydzkowskiego stwierdził, że firma jest od tego aby realizować gotowy projekt, który w przypadku Tuszyn zakładał system ciśnieniowy z czeskimi pompami, które okazują się wadliwe.
W chwili obecnej zastanawiamy się, co z tym fantem zrobić. Przeliczamy system kanalizacyjny. Możliwe, że zostanie wymieniony system sond na pływaki, a także zastanawiamy się nad zastosowaniem pomp wirnikowych.
 
 Zdzisław Gęsicki – kierownik referatu budownictwa UG, radny Rady Powiatu Świeckiego stwierdził, że przy okazji budowy kanalizacji w Janiej Górze zostanie w tej miejscowości wymieniona sieć energetyczna.
Poinformował również, że Starostwo Powiatowe jest w trakcie opracowywania  Programu Gospodarowania Odpadami.
 
Radny Stanisław Mroziński zwrócił się z pytaniem do p. Nowogórskiego czy na terenach, tzw. rozproszonych dalej rozbudowywać instalację globalną, czy budować oczyszczalnie przydomowe.
 
 Wiesław Nowogórski stwierdził, że budowa systemu kanalizacji przesyłowej na terenach rozproszonych jest kosztowna.
Nie wszędzie można zastosować system grawitacyjny.
Natomiast jeżeli chodzi o rodzinne oczyszczalnie ścieków to system ten narażony jest na wahania ilości i jakości ścieków. Jeżeli jest duże zużycie detergentów to zabijana jest flora bakteryjna, którą należy uzupełnić i monitorować jej stan.
 
Podsumowując dyskusję Wójt stwierdził, że nie ma złotego środka. Np. są systemy podciśnieniowe drogie w budowie, ale w eksploatacji sprawdzają się znakomicie. Teraz będziemy budować kanalizację w Zalesiu Król., gdzie jest zwarta zabudowa i zastosowany będzie tradycyjny przesyłowy system kanalizacyjny.
 
Przewodniczący Rady Gminy  Lech Ciechanowski przedstawił
informację ze swej działalności w okresie między sesjami:
-         uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich,
-         radni wzięli udział w turnieju piłki nożnej odbywającym się w trakcie
festynu gminnego,
-         wziął udział w spotkaniu informacyjnym firmy ubezpieczeniowej
MEDIMAX.
 
Ad. 6
Kierownik  Powiatowego Rejonu Dróg  w Świeciu   Grzegorz Cesarz zabierając głos stwierdził, że  Rejon Dróg w swoim zarządzaniu posiada 560 km dróg, z czego 36 km przypada na terenie gminy Świekatowo. Budżet Rejonu Dróg wynosi 2,1 mln zł, z tej kwoty 800 tys. zł wydano na budowę drogi Korytowo – Bukowiec.
Pozostałe środki wydawane są na zimowe utrzymanie dróg i na bieżące remonty. Pan Cesarz zaznaczył, że w chwili obecnej Powiatowy Rejon Dróg posiada środki tylko na bieżące utrzymanie dróg.
 
Odpowiadając radnemu Grecy p. Cesarz stwierdził, że oznakowanie w Janiej Górze zostanie uzupełnione.
 
Radny Władysław Rusnak poinformował, że w m. Lubania Lipiny
w jednym miejscu podniesiony jest asfalt, gdzie doszło do dwóch wypadków,  w tym jeden był śmiertelny.
Pan Cesarz stwierdził, że przy szosach rosną drzewa i korzenie bardzo często powodują wybrzuszenia dróg.  Rejon Dróg wnioskuje o wycinkę drzew - jednak  bardzo trudno jest uzyskać pozwolenie na wycięcie zdrowego drzewa.
 
 Zdzisław Gęsicki i radny Jan Łytkowski  poinformowali, że w Stążkach jest zaniżona szosa, grozi to poważnym   wypadkiem.
Pan Cesarz powtórzył, że wszystkie te przypadki ujęte są w planie, ale Rejon Dróg ma obcięte fundusze.
 
Pan Ciechanowski  zwrócił się z pytaniem czy załamanie szosy w kierunku Zalesia Król. jest ujęte w planie remontowym?
 
Radny Stefan Łysek uważa, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i życie ludzkie to pieniądze muszą się znaleźć. Radny chciałby usłyszeć realny termin poszerzenia drogi Świekatowo – Zalesie Król.
Pan Cesarz stwierdził, że poszerzenie drogi Świekatowo – Zalesie Król. nie jest realne na dzień dzisiejszy. Rejon Dróg ma  obcięte fundusze   i wstrzymane inwestycje.
 
Radny  Zbigniew Chaciński wnioskował o wycięcie krzaków na skrzyżowaniu do Błądzimia, przy ostrych   zakrętach do Błądzimia, na łuku drogi przy torach /ul. Kamienna/.                                             Poruszył także problem zimowego utrzymania dróg. Stwierdził, że w Świeciu były czyste drogi, a u nas nie można było przejechać.
Uważa także, że należy uporządkować obniżone pobocza.
Odpowiadając radnemu Chacińskiemu p. Cesarz stwierdził, że Rejon Dróg ma środki na ścinkę 26 km poboczy, a dróg ma 560 km.
 
Radny Jan Łytkowski proponował aby w Stążkach i Lubanii Lipinach ustawić znaki ograniczenia prędkości.
Odpowiadając radnemu Łytkowskiemu p. Cesarz poprosił o petycję mieszkańców w tej sprawie. Stwierdził, że musi być wykonany projekt organizacyjny, który  zatwierdza Starostwo Powiatowe i Policja.
 
Pan Gęsicki stwierdził , że Rada Powiatu przeprowadziła debatę, nt. stanu dróg w naszym powiecie. Jako radny Rady Powiatu z gminy Świekatowo wnioskował o modernizację naszych dróg, ale jak mówił p. Cesarz nie ma środków finansowych i będą tylko dokonywane bieżące naprawy.
 
Radny Kazimierz Baumgart uważa, że jeżeli jest zagrożone życie ludzkie to Rejon Dróg powinien reagować. Np. zimą po wypadku samochodu ciężarowego w Świekatowie, który wpadł w poślizg po interwencji przyjechały aż dwie piaskarki i było to możliwe?
Radny zastanawiał się czy nie byłoby możliwe zgromadzenie piasku w Świekatowie lub środków na jego zakup  i piaskarka, która by tu przyjechała mogła zabierać piasek  w drogę powrotną do Świecia aby nie było pustych przebiegów.
Odpowiadając radnemu Baumgartowi p. Cesarz stwierdził, że Rejon Dróg współpracuje z gminą.
Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg to Świecie jest w tzw. II standardzie  utrzymania, a Świekatowo w V, co oznacza, że w gminie Świekatowo zimą  utrzymywane są tylko  skrzyżowania i wzniesienia.
 
Ad. 7
Odpowiedzi na złożone interpelacje zostały udzielone w pkt. 5 i pkt. 6.
 
Ad. 8
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski poinformował, że wszystkie uchwały uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej.
 
Ad. 8 a
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr IX/47/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu Królewskim wraz z uzasadnieniem.
 
W trakcie dyskusji głos zabrali:
Wójt p. Topoliński, który stwierdził, że uchwała jest konsekwencją  przyjętego wcześniej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
Radny Lech Wesołowski poprosił o przedstawienie opinii Rady Sołeckiej wsi Zalesie Król. w sprawie sprzedaży przedmiotowego mieszkania.
 
Przewodniczący obrad przedstawił opinię Rady Sołeckiej Zalesie Królewskie w sprawie sprzedaży mieszkania /opinia w załączeniu/.
 
Radny Stefan Łysek uważa, że  do przyjętego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i do przyjętej strategii rozwoju gminy należy przygotować cele operacyjne.
Jednocześnie radny uważa, że przedmiotowe mieszkanie w Zalesiu Królewskim jest dla nas kłopotliwe ponieważ wymaga dużo remontów i jako radny z Zalesia Królewskiego wnioskuje aby tę   uchwałę przyjąć.
 
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że to nie może być tak, że kierunki rozwoju gminy dyktowane są wnioskami mieszkańców o wykup gruntów.
 
Więcej uwag nie zgłoszono.
 
Następnie Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
13 za, 2 wstrzymującymi się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu Królewskim na działce nr 172 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu.
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 8 b
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr IX/48/03 w sprawie przyjęcia darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne wraz z uzasadnieniem.
 
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne.
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 8 c Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr IX/49/03 w sprawie nabycia na rzecz gminy Świekatowo działek gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w m. Lubania Lipiny wraz z uzasadnieniem. Stwierdził jednocześnie, że mieszkańcy od 5 lat na zebraniach wiejskich wnioskowali o poszerzenie drogi na tym odcinku.
 
Inspektor UG  Zofia Tomasik dodała, że nie można wykupić gruntu na poszerzenie drogi na dłuższym odcinku gdyż właściciele sąsiedniej działki nie mają uregulowanych spraw notarialnych.
 
Dyskusji nt. przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami  14 za, 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę  w sprawie nabycia na rzecz gminy Świekatowo działek gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w m. Lubania Lipiny.
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 8 d Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr IX/50/03 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.
Pytań do projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy.
 
Ad. 8 e
Skarbnik Gminy  Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały                 nr IX/51/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok wraz z uzasadnieniem.
 
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, 1 wstrzymującym się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 9
Sekretarz Gminy  Marian Schröder przedstawił projekt uchwały nr IX/52/03 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na najbardziej ekologiczną zagrodę wraz  z uzasadnieniem.
 
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania  Rada Gminy głosami14 za, 1 wstrzymującym się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na najbardziej ekologiczna zagrodę.
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 10
Wolne wnioski.
 
Dyrektor Gimnazjum w Świekatowie   Bogusław Bykowski – -         wnioskował o zakup toalet przenośnych, które można byłoby używać     podczas  imprez organizowanych w naszej gminie lub też       wybudowanie murowanej w pobliżu budynku szkoły.     Dotychczas podczas organizowanych festynów w Świekatowie toalety 
    udostępniała szkoła – jednak nie chciałby się wypowiadać o kulturze  
    korzystania z toalet podczas takich imprez;
-         wnioskował o podwyższenia ogrodzenia boiska szkolnego;
-         wnioskował o ustawienie tablic informacyjnych, że na jeziorze w Świekatowie nie można używać łodzi z silnikami spalinowymi.
 
Wójt Gminy p. Topoliński odpowiadając na wnioski p. Bykowskiego stwierdził: -         Urząd Gminy podwyższy w najbliższym czasie ogrodzenie boiska przy Szkole w Świekatowie,
-         Urząd Gminy wykona tablicę informującą o zakazie używania łodzi z silnikiem spalinowym na jeziorze w Świekatowie.
 
Wójt Gminy p. Topoliński poinformował, że 70 dzieci z naszej gminy wyjedzie na kolonie i półkolonie do Drogomyśla, Deczna i Funki, które organizują i finansują, m.in. AWRSP, GOPS, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub rodzice dzieci w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.
 
Sekretarz Gminy p. Schröder  zabierając głos odniósł się do   ostatniego turnieju piłki nożnej odbywającego się podczas festynu w Świekatowie i stwierdził, że niektóre mecze piłki nożnej były momentami agresywne, a przecież miała to być tylko zabawa.  
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że organizatorzy imprez ogólnodostępnych  powinni na początku określić cele, które chcą osiągnąć. Po co organizować igrzyska na których rodzi się agresja.
Radny Stefan Łysek stwierdził, że za to jak przebiega impreza odpowiadają organizatorzy. Nawiązując do wypowiedzi dyrektora Gimnazjum, dot. toalet stwierdził, że przecież nie koniecznie trzeba udostępniać ubikacje szkolne można toalety wypożyczyć.
Poza tym w celu utrzymania porządku radny proponuje umieścić więcej stojaków z workami na śmieci.
 
Sekretarz Gminy Marian Schröder, że Urząd Gminy nie jest w stanie zorganizować imprez kulturalnych, sportowych itp. profesjonalnie.
 
Radny Zbigniew Chaciński nie rozumie po co ta dyskusja. Chciałby podziękować organizatorom ostatniego festynu. Mieszkańcy są zadowoleni, że coś się dzieje.
 
Radny Stanisław Mroziński  stwierdził, że trzeba imprezy organizować z planem. Swą wypowiedź uzasadnił tym, że w dzień festynu 40 emerytów z naszej gminy wyjechało do Wielonka.
 
Sekretarz Gminy p. Schröder stwierdził, że cieszylibyśmy się gdyby wszystkich  imprez odbywających się w gminie nie musiał organizować urząd.  
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo nikt nie poprosił o pomoc w organizacji np. festynu.
Stwierdził – nie róbcie czegoś, co nie jest waszym celem statutowym.
 
Na tym zakończono posiedzenie IX Sesji Rady Gminy.
 
 
 
                                                      Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                          / Lech Ciechanowski /
 
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 14:25:21)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:14:38)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3307

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij