Promocja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna".

                          
                                          


                                  Promocja projektu
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.


Gmina Świekatowo jest trakcie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

  Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
 
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.
Koszt projektu w ramach umowy na dofinansowanie  z NFOŚiGW w Warszawie wynosi:
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świekatowo - 28 388,40 zł
2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 9 212,70 z
Razem koszt opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)  wynosi 37 601,10 zł.
Udział dofinansowania na realizacje projektu wynosi 31960,93 zł

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  w ramach umowy z NFOŚiGW z dnia 16.01.2015 r nr POIS.09.03.00-00-608/13.


Wójt Gminy Świekatowo
   
Marek TopolińskiSzanowni mieszkańcy gminy zapraszamy do składania ankiety.
 
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.więcej w załączniku ankieta do wypełnienia (32kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (20 kwietnia 2015, 13:58:04)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (21 kwietnia 2015, 11:18:22)
Zmieniono: korekta omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436